logo

 • 1.

  Kto jest właścicielem i zarządcą projektu „Polskie Marki Turystyczne”?

  Projekt „Polskie Marki Turystyczne” został zainicjowany i ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju, zaś będzie realizowany we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną.

 • 2.

  Kto może aplikować do projektu „Polskie Marki Turystyczne”?

  Zgłoszenia do udziału w projekcie „Polskie Marki Turystyczne” mogą składać zarejestrowane w Polsce organizacje, samorządy terytorialne i gospodarcze, instytucje, spółki, fundacje, stowarzyszenia, przedsiębiorcy prywatni, organizatorzy turystki i inne jednostki, których jednym z celów lub zadań statutowych jest promocja turystyki.

 • 3.

  Co rozumiemy poprzez markę turystyczną?

  Marka turystyczna to kompleksowy produkt turystyczny obszaru recepcji turystycznej o wysokim poziomie jakości, łatwo identyfikowalny i wyróżniający się z oferty obszarów konkurencyjnych, np. region turystyczny lub szlak turystyczny. Co do zasady, terytorialna marka turystyczna powinna obejmować teren więcej niż 1 gminy.

 • 4.

  Czy marka turystyczna może być utożsamiana z produktem turystycznym?

  Marka turystyczna bazuje na istniejących produktach turystycznych opartych o aktywa historyczne, kulturowe lub przyrodnicze. Na obszarze marki może znajdować się wiele produktów turystycznych, które mogą być wspólnie promowane w ramach marki. Pojedyncze, punktowe produkty turystyczne (atrakcje turystyczne, obiekty itp.) zachęcamy do udziału w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT.

 • 5.

  Co to są motywy przewodnie marki?

  Motywy przewodnie to priorytetowe, związane z obietnicami konkretne, łatwe do wyobrażenia dla turysty doświadczenia, charakterystyczne dla danej marki, jak np. turystyka wiejska, obserwacja przyrody/zwierząt, zabytki techniki i przemysłu. Właściciel marki musi skoncentrować się na skończonej liczbie najważniejszych motywów – potencjałów marki, które pozwolą ją zaklasyfikować w świadomości turystów oraz pozycjonować w materiałach promocyjnych.

 • 6.

  Kto powinien zarządzać marką turystyczną?

  Marka turystyczna musi mieć właściciela – lidera, który będzie odpowiedzialny za jej zarządzanie. Musi on mieć wsparcie w postaci organizacji zarządzającej marką turystyczną. Wskazane jest by marka była tworzona we współpracy ze wszystkimi samorządami, których obszar obejmuje. Kluczowi interesariusze powinni dokonać podziału zadań między sobą i wspólnie wyznaczyć gospodarza marki.

 • 7.

  Jaki jest długofalowy cel projektu „Polskie Marki Turystyczne”?

  Celem projektu jest wykreowanie tzw. regionów turystycznych – jednostek kompleksowo zarządzanych rozwojem i promocją turystyki na wyznaczonym obszarze, powiązanych ze sobą funkcjonalnie. Przewiduje się, że projekt przyczyni się również do poprawy jakości świadczonych usług turystycznych i racjonalizacji prowadzonych działań marketingowych.

 • 8.

  Jakie tytuły zostaną przyznane w ramach projektu i czym one się będą różnić?

  W ramach projektu zostaną przyznane tytuły:

  • „Polska Marka Turystyczna”, uczestnikom spełniającym wytyczne w zakresie dobrych praktyk zarządzania i promocji marką turystyczną;

  • „Polska Marka Turystyczna – kandydat”, uczestnikom, którzy potrzebują wsparcia doradczo-eksperckiego w spełnieniu wytycznych.

 • 9.

  Czy tytuł „Polska Marka Turystyczna” jest przyznawany bezterminowo?

  Nie. Marki turystyczne będą monitorowane pod względem jakości, co najmniej raz na 5 lat. W przypadku znacznego obniżenia poziomu usług lub niespełniania wymogów, tytuł może zostać odebrany.

 • 10.

  Czy beneficjent projektu który otrzymał w konkursie tytuł „Polska Marka Turystyczna – kandydat” może starać się o przejście do kategorii wyższej czyli „Polska Marka Turystyczna”?

  Marki turystyczne, którym zostanie przyznany tytuł „Polskiej Marki Turystycznej – kandydat” mogą wnioskować o dokonanie ponownej oceny po wdrożeniu rekomendacji zaleconych przez Kapitułę Konkursu. Nie może to jednak nastąpić wcześniej niż rok po dokonaniu poprzedniej oceny.

 • 11.

  Ile tytułów zostanie przyznanych przez Ministerstwo Rozwoju?

  Liczba tytułów nie została narzucona, ani w jakikolwiek sposób ograniczona. Wszyscy uczestnicy, którzy spełnią kryteria określone w projekcie, zostaną nagrodzeni odpowiednim tytułem.

 • 12.

  Czy tytuły „Polska Marka Turystyczna” oraz „Polska Marka Turystyczna – kandydat” zastąpią dotychczas przyznawane certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej?

  Nie. Projekt „Polskie Marki Turystyczne” ma szerszy zasięg i nie jest konkursem, do którego mogą być zgłaszane pojedyncze obiekty, usługi lub wydarzenia, tak jak ma to miejsce w przypadku konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT”. Jednakże projekt będzie komplementarny do certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej przyznawanych najlepszym produktom turystycznym, m.in. poprzez przyznawanie punktów za obiekty z tytułem „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT”.

 • 13.

  Jakie korzyści uzyskają wnioskodawcy dzięki udziałowi w projekcie?

  Uczestnikom projektu zostanie zaoferowane wsparcie w postaci m.in.:

  • udziału w dedykowanych szkoleniach z zakresu zarządzania rozwojem destynacji turystycznych,

  • udziału w wizytach studyjnych w Polsce i za granicą,

  • preferencyjnego traktowania w ramach wnioskowania o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ogłaszanego przez MSiT,

  • włączenia marki do badań marketingowych marek turystycznych realizowanych na rynkach zagranicznych.

  Marki, które otrzymają tytuł „Polska Marka Turystyczna” zostanie przyznany dostęp do wielu świadczeń promocyjnych, m.in.:

  • promocji marki na wybranych imprezach targowych, zgodnie z profilem produktu i dopasowaniem do potrzeb rynku,

  • organizacji study – tour dla touroperatorów z rynku priorytetowego dla marki,

  • prezentacji marki podczas warsztatów branżowych dla touroperatorów.

  W rezultacie udział w projekcie przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności lokalnych i regionalnych polskich ofert turystycznych, co przełoży się na wzrost ruchu turystycznego oraz wydłużenie pobytu turystów.

 • 14.

  Czy formularz zgłoszeniowy do projektu „Polskie Marki Turystyczne” przesyłamy w wersji papierowej czy elektronicznej?

  Wypełniony formularz zgłoszeniowy do projektu „Polskie Marki Turystyczne” wraz z załącznikami przesyłamy tylko w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową: www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl

 • 15.

  W jaki sposób należy przesłać załączniki do formularza zgłoszeniowego do projektu „Polskie Marki Turystyczne” wymagające podpisów?

  Załączniki wymagające podpisów (potwierdzenie zgłoszenia do udziału w Projekcie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wnioskującego oraz rekomendację Regionalnej Organizacji Turystycznej) należy wydrukować, opatrzeć podpisami, a następnie załączyć do formularza on-line jako skan.

 • 16.

  Co należy zrobić, aby mieć dostęp do formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie „Polskie Marki Turystyczne”?

  Osoba reprezentująca wnioskodawcę – potencjalnego uczestnika projektu będzie musiała utworzyć konto i się zalogować.

 • 17.

  Czy będzie można wypełniać formularz zgłoszeniowy etapami i nanosić na niego poprawki?

  Tak. Można będzie zapisać wypełnione dane i wracać ponownie do jego wypełniania.