Ustawienia i twoje konto

  • mniejsza czcionka
  • domyślna czcionka
  • większa czcionka
logo

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej RODO, informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą
w Warszawie (00-507), przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, tel. 22 411 98 55, 22 411 9000, kancelaria@mrpit.gov.pl.
2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc na adres: iod@mrpit.gov.pl
3.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. e) tj. z wykonywaniem zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
4.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z Projektu, w szczególności: w celu zgłoszenia udziału Pani/Pana w Projekcie, lub udziału w innych działaniach merytorycznych Projektu.
5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie.
6.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Polska Organizacja Turystyczna lub inne podmioty, w tym dostawcy usług informatycznych, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.
7.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest również Wojewoda Podlaski, w związku
z korzystaniem przez Administratora z systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW).
8.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Projektu,
 nie krócej niż okres wskazany w przepisach ustawy  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.).
9.    Przysługuje Pani/Panu:
a)    prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu;
b)    prawo do ich sprostowania, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także uzupełnienia jeżeli są niekompletne;
c)    prawo żądania ograniczenia przetwarzania;
d)    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
e)    prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek o wycofanie zgody należy kierować na adres:sekretariatdt@mrpit.gov.pl
10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
11.    Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
12.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.