• mniejsza czcionka
  • domyślna czcionka
  • większa czcionka
logo

Polityka prywatności

1.    Administratorem danych osobowych jest Minister Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie, przy Senatorskiej 14, 00-082 Warszawa.

2.    Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pisząc na adres: iod@msit.gov.pl

3.    Dane osobowe będą przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w związku z przystąpieniem do projektu „Polskie Marki Turystyczne na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w związku z art. 6 ust. 1 lit. e) tj. z wykonywaniem zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

4.    Dane osobowe przekazywane przez wnioskodawców wraz ze zgłoszeniem do udziału w Projekcie będą wykorzystywane na potrzeby realizacji Projektu, a także mogą być wykorzystane podczas innych działań merytorycznych MSiT lub POT.

5.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Projekcie.

6.    Dane osobowe mogą zostać przekazane innym osobom lub podmiotom wyłącznie w ramach realizacji zadań wynikających z Projektu., np. w celu organizacji wizyty studyjnej.

7.    Odbiorcami danych osobowych mogą być: Polska Organizacja Turystyczna lub inne podmioty, w tym dostawcy usług informatycznych, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Polską Organizacją Turystyczną przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Sportu i Turystyki.

8.    Dane będą przechowywane przez okres realizacji Projektu oraz przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych.

9.    Przysługuje:
a)    prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu,  zgodnie z art. 15 RODO;
b)    prawo do ich sprostowania, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także uzupełnienia jeżeli są niekompletne, zgodnie z art. 16 RODO;
c)    prawo żądania ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 18 RODO;
d)    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art.21 RODO.

10.    Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

11.    Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

12.    Wnioskodawcom – w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych - przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu wnioskodawcy, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 860 70 86.