• mniejsza czcionka
 • domyślna czcionka
 • większa czcionka
logo

Regulamin projektu „Polskie Marki Turystyczne”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 1. Organizatorami Projektu „Polskie Marki Turystyczne”, zwanego dalej „Projektem”, jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (zwane dalej także „Głównym Organizatorem” lub „MSiT”) oraz Polska Organizacja Turystyczna (Współorganizator), zwana dalej „POT”. MSiT i POT łącznie dalej nazywani są „Organizatorami”: MSiT zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem Projektem a POT stroną internetową i mediami społecznościowymi.
 2. MSiT posiada majątkowe prawa autorskie do posługiwania się logo oraz marką Projektu.
 3. Zgodnie z definicją American Marketing Association, marka to „nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub ich grupy i wyróżnienia ich spośród konkurencji”, a przez markę terytorialną należy rozumieć „spójną, łatwo identyfikowalną i oferującą określone wartości koncepcję miejsca”, scalającą potencjał obszaru i prezentującą go na rynku. Marka Turystyczna powinna być łatwo identyfikowalna przez potencjalnych turystów i wyróżniać się z oferty rynkowej obszarów konkurencyjnych, reprezentując stale wysoki poziom jakości oraz skutecznie pobudzając ruch turystyczny na danym obszarze. Powinna bazować na istniejących, rozpoznawalnych i unikatowych produktach turystycznych, które wykorzystują aktywa historyczne, kulturowe lub przyrodnicze o istotniej wartości.

Marka Turystyczna powinna:

a. być tworzona we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, których obszar obejmuje;

b. być komunikowana w sposób spójny i przejrzysty zarówno w przestrzeni wirtualnej, jak i w terenie;

c. uwzględniać usługi towarzyszące (okołoturystyczne) umożliwiające turystom korzystanie z produktów turystycznych;

d. wzmacniać swój wizerunek poprzez współpracę jedynie z obiektami noclegowymi, które spełniają warunki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz z organizatorami turystycznymi lub agentami turystycznymi w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;

e. być katalizatorem współpracy wszelkich podmiotów świadczących usługi na obszarze objętym marką, nie tylko tych z branży turystycznej;

f. działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;

g. współpracować z partnerami zainteresowanymi udziałem w Projekcie;

h. zapewniać dostępność oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

 

§ 2 UCZESTNICTWO W PROJEKCIE – WARUNKI FORMALNE ZGŁOSZENIA

 

 1. Do udziału w Projekcie mogą zgłaszać się: stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą działalność wyłącznie na terenie Polski. Jednym z celów lub zadań statutowych ww. podmiotów jest turystyka lub krajoznawstwo.  
 2. Okres działalności wnioskującego podmiotu musi wynosić minimum 2 lata.
 3. Marka Turystyczna musi mieć wyraźnie wskazany podmiot zarządzający, zwany dalej „Zarządcą Marki”, który jest odpowiedzialny za funkcjonowanie marki turystycznej i reprezentuje markę.
 4. Udział w Projekcie zgłaszany jest przez Zarządcę Marki.
 5. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać elektronicznie w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze opublikowanym na stronie internetowej Polskich Marek Turystycznych, za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem: www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Datą złożenia formularza zgłoszeniowego jest data przekazania kompletu wymaganych dokumentów wraz z załącznikami, data nie może wykraczać poza termin składania wniosków.
 7. Zgłoszenie uważa się za prawidłowe, jeśli zawiera:
 1. załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy;
 2. załącznik nr 2 – oświadczenie o udzieleniu licencji niewyłącznej;
 3. załącznik nr 3 – oświadczenie o posiadaniu zgód na przetwarzanie danych osobowych przez Głównego Organizatora;
 4. załącznik nr 4 - potwierdzenie zgłoszenia do udziału w Projekcie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wnioskującego;
 5. załącznik nr 5 – zgodę na przetwarzanie danych osobowych w Projekcie „Polskie Marki Turystyczne”.
 6. statut, umowę lub akt założycielski przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy (skan),
 7. aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Zarządcy Marki, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy (skan).
 8. upoważnienia do podpisywania dokumentów – w przypadku wystawienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz wnioskodawcy upoważnień do podpisywania dokumentów (skan).
 1. Wszystkie dokumenty, o których mowa w ust. 7 lit. a-h należy wydrukować, opatrzeć podpisami osób uprawnionych, a następnie załączyć do formularza on-line jako skan lub podpisać elektronicznie.
 2. Zgłoszenie musi być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi KRS lub dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby/osób podpisujących zgłoszenie.

§ 3 KAPITUŁA PROJEKTU

 

 1. Zgłoszenia do udziału w Projekcie ocenia Kapituła Projektu, zwana dalej „Kapitułą”.
 2. Skład Kapituły – nie mniej niż 7 członków - powoływany i odwoływany jest przez ministra właściwego ds. turystyki.
 3. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele MSiT, przedstawiciele POT oraz zaproszeni eksperci z zakresu turystyki.
 4. Pracami Kapituły kieruje przewodniczy wyznaczany przez ministra właściwego ds. turystyki, zwany dalej „Przewodniczącym Kapituły”.
 5. Przewodniczący Kapituły określa szczegółowy zakres i tryb działania Kapituły.
 6. Do zadań Kapituły należą:
 1. ocena merytoryczna Zgłoszeń;
 2. przygotowanie oceny końcowej każdego Zgłoszenia;
 3. przygotowanie Protokołu zbiorczego;
 4. przygotowanie i przekazanie listy Zgłoszeń rekomendowanych do tytułu „Polska Marka Turystyczna”.
   

§ 4 OCENA ZGŁOSZEŃ

 

 1. Zgłoszenia są oceniane pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 2. Poprzez ocenę formalną rozumie się sprawdzenie czy zgłoszenie do udziału w Projekcie spełnia warunki opisane w § 2.
  Wzór formularza weryfikacji formalnej stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu.
 3. Weryfikację formalną zgłoszeń przeprowadza Główny Organizator.
 4. Ocena merytoryczna zgłoszenia następuje jedynie w przypadku pozytywnej oceny formalnej.
 5. Oceny merytorycznej dokonują członkowie Kapituły zgodnie z kryteriami merytorycznymi wymienionymi w formularzu zgłoszeniowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana jest na podstawie wszystkich dokumentów złożonych w ramach formularza zgłoszenia do udziału w Projekcie „Polskie Marki Turystyczne”.
   

§ 5 ROZSTRZYGNIĘCIA W RAMACH PROJEKTU

 

 1. Decyzję o przyznaniu tytułu „Polska Marka Turystyczna” podejmuje minister właściwy ds. turystyki w formie pisemnej w oparciu o rekomendacje Kapituły.
  Decyzja o przyznaniu tytułu nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.
 2. W ramach realizacji Projektu Laureaci otrzymają tytuł „Polska Marka Turystyczna” oraz certyfikat.
 3. Tytuł, o którym mowa w ust. 2, przyznawany jest na okres 3 lat od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników naboru.
 4. Zarządca Marki, która uzyskała tytuł „Polska Marka Turystyczna”, może wielokrotnie ubiegać się o przedłużenie prawa do korzystania z niego.
  Podstawą przedłużenia na kolejny 3-letni okres jest pozytywny wynik ewaluacji marki turystycznej.
  Obowiązywanie tytułu na każdy 3-letni okres jest potwierdzane certyfikatem podpisanym przez ministra właściwego ds. turystyki.
 5. Zasady i terminy ewaluacji określa Główny Organizator.
 6. Minister właściwy ds. turystyki może odebrać tytuł, o którym mowa w ust. 2, w dowolnym momencie, w przypadku podjęcia przez Zarządcę Marki działań sprzecznych z celem Projektu.
   

§ 6 ŚWIADCZENIA DLA LAUREATÓW

 

 1. Laureaci tytułu „Polska Marka Turystyczna” zostaną włączeni w wybrane działania promocyjne i edukacyjne prowadzone przez Organizatorów.
 2. Zakres i skala działań będzie określana w trybie roboczym na kolejne lata. Wśród zaproponowanych świadczeń mogą znaleźć się m.in.:
 1. promocja laureatów z wykorzystaniem dedykowanej strony internetowej „Polskie Marki Turystyczne”;
 2. promocja Polskich Marek Turystycznych w zadaniach prowadzonych przez POT na rynku krajowym, w tym na dedykowanych profilach Polskich Marek Turystycznych oraz na profilach mediów społecznościowych prowadzonych przez POT.
  Szczegółowe plany marketingowe są uzgadniane z Zarządcami Polskich Marek Turystycznych w I kwartale każdego roku;
 3. podnoszenie kompetencji Zarządców Polskich Marek Turystycznych i wskazanych przez nich osób lub podmiotów zaangażowanych w promocję marki (po uzyskaniu zgody Organizatorów) poprzez organizację szkoleń i warsztatów, zgodnie z potrzebami Zarządców Polskich Marek Turystycznych;
 4. zindywidualizowany pod potrzeby Polskich Marek Turystycznych program komunikacji marketingowej;
 5. inne – po uzgodnieniu między Zarządcami Polskich Marek Turystycznych i Organizatorami.
 1. Ostateczną decyzję o dostępie do świadczeń dla Laureatów Projektu, o których mowa w ust. 1-2, podejmują Organizatorzy Projektu.
   

§ 7 STOSOWANIE TYTUŁU „POLSKA MARKA TYRYSTYCZNA” ORAZ LOGOTYPU PROJEKTU

 

 1. Laureaci Projektu otrzymują zgodę na posługiwanie się logotypem „Polska Marka Turystyczna” w swoich materiałach promocyjnych.
 2. Posługiwanie się przyznanym tytułem oraz logotypem Projektu jest dozwolone przez 3 lata od dnia oficjalnego ogłoszenia wyników naboru.
 3. W razie wcześniejszego odebrania Laureatowi Projektu tytułu, automatycznie zostaje odebrane prawo do posługiwania się logotypem Projektu.
 4. Laureaci Projektu nie mogą modyfikować nazwy przyznanego tytułu ani logotypu Projektu, bez zgody Organizatorów.
 5. Logotypy i tytuły mogą być wykorzystywane wyłącznie w promocji Laureata Projektu jako marki turystycznej, nie zaś do promowania pojedynczych wydarzeń, atrakcji, obiektów turystycznych czy jednostek terytorialnych wchodzących w skład marki turystycznej.
 6. Niedopuszczalne jest posługiwanie się logotypem Projektu lub przyznanym tytułem w sposób lub w kontekście, który mógłby sugerować, że Laureatem Projektu jest inny podmiot niż ten, któremu został przyznany tytuł bądź mógłby zaszkodzić wizerunkowi Projektu lub laureatowi.
 7. W razie wątpliwości dotyczących wykorzystania przyznanego tytułu lub logotypu Projektu, Laureat Projektu powinien kontaktować się z Organizatorami.
   

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Minister Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 14.
 2. Administrator danych osobowych wykonuje odpowiednie obowiązki leżące po jego stronie, a wynikające z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1, z późn., zm.), w tym jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego.
 3. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą. Formularz zgody stanowi załącznik nr 5.
 4. Zarządca Marki zobowiązany jest do uzyskania zgód na przetwarzanie danych osobowych przez Głównego Organizatora od osób, których dane osobowe przekazuje do Głównego Organizatora projektu, co potwierdza składając oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3. Uzyskując zgody, Zarządca Marki spełnia wobec osoby, której dane przekaże do Głównego Organizatora, obowiązek informacyjny w jego imieniu. Zarządca Marki jednocześnie oświadcza, że posiada podstawę prawną do przekazania tych danych osobowych.
 5. Zarządca Marki zobowiązany jest do okazania zgód, o których mowa w ust. 4, na każdorazowe wezwanie Głównego Organizatora.
   

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Przesłane elektronicznie materiały i dokumentacja zostaną zabezpieczone przez Organizatorów Projektu i nie będą zwracane.
 2. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązań i warunków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 3. Poprzez dokonanie zgłoszenia do udziału w Projekcie, Zarządca Marki udziela Organizatorom niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, z prawem do udzielania dalszej licencji, na korzystanie z utworów załączonych do zgłoszenia oraz przekazanych drogą mailową lub na nośniku w trakcie realizacji Projektu, wraz ze stosownym oświadczeniem, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku wystąpienia siły wyższej Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewypełniania zobowiązań zawartych w regulaminie bądź wypełniania ich w innym terminie. Za siłę wyższą Strony uznają zdarzenie lub okoliczności uniemożliwiające realizację naboru, którego to zdarzenia Strona nie mogła rozsądnie przewidzieć i uniknąć i które nie może być przypisane w sposób uzasadniony tej Stronie.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie Projektu, do odwołania Projektu w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, i zobowiązują się do zamieszczenia zmian na stronie internetowej Projektu: https://polskiemarkiturystyczne.gov.pl i stronie internetowej MSiT: https://www.gov.pl/web/sport oraz poinformowania o zaistniałych zmianach Zarządców, którzy zgłosili swoje marki do Projektu.
 6. Projekt jest jednym ze strategicznych projektów zapisanych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. z perspektywą do 2030 r. oraz w Strategii Produktywności 2030.
 7. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
   

Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy;

Załącznik nr 2 - oświadczenie o udzieleniu licencji niewyłącznej;

Załącznik nr 3 - oświadczenie o posiadaniu zgód na przetwarzanie danych osobowych przez Głównego Organizatora;

Załącznik nr 4 - potwierdzenie zgłoszenia do udziału w Projekcie „Polskie Marki Turystyczne” podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wnioskującego;

Załącznik nr 5 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Projekcie „Polskie Marki Turystyczne”;

Załącznik nr 6 - formularz weryfikacji formalnej.